Dịch vụ cung cấp

Các dịch vụ chung của Hội

Hội là một tổ chức từ thiện có đăng ký, cung cấp dịch vụ cho người tỵ nạn từ Việt Nam bị bệnh tâm thần và hiện đang ở Vương Quốc Anh:

  • Làm việc chung với các tổ chức: Y Tế, Xã Hội, Hội Ðoàn Tỵ Nạn từ Việt Nam và các hội từ thiện khác hổ trợ người Việt bị bệnh tâm thần và người trong nom nhận được sự chăm sóc về y-tế và xã hội
  • Thăm viếng thường xuyên bệnh nhân và người trông nom tại nhà
  • Công tác tư vấn
  • Tổ chức các buổi họp mặt hàng tuần
  • Hỗ trợ cho người trông nom và con em bệnh nhân
  • Nhà ở cho bệnh nhân tâm thần
  • Huấn luyện và hướng dẫn vấn đề bệnh tâm thần cho nhân viên của Cộng Đồng người Tỵ Nạn từ Việt Nam
  • Tổ chức những buổi hội thảo về sức khỏe cho người Việt; và huấn luyện cho chuyên viên Y Tế và Xã Hội về văn hóa Việt Nam
  • Phát hành các tập sách nhỏ vể y tế và Bản Tin Y Tế bằng Việt; Hoa và Anh ngữ mỗi hai tháng