Hỗ trợ người trông nom

Người trông nom bệnh nhân nhận sự hỗ trợ của Hội dưới nhiều hình thức: công tác yểm trợ tinh thần, vấn đề về phúc lợi và nhà cửa, các khó khăn liên quan đến bệnh nhân. Ngoài ra Hội còn khuyến khích họ tham gia các Chương Trình Ðịnh Lượng (assessment) hay Chăm Sóc Bệnh Nhân (CPA - Care Programme Approach), và hướng dẫn về hệ thống y-tế và an sinh xã hội.

Support Group

Các người trông nom bệnh nhân thường gặp gỡ nhau định kỳ hàng tuần tại các Trung Tâm Họp Mặt. Ngày đại hội thường niên của Hội cũng là cơ hội để họ đóng góp ý kiến cải tiến dịch vụ của Hội.

Con em của bệnh nhân cũng được đặt biệt chú ý và giúp đỡ về các mặt như phát triển về thể chất, tâm lý và tình cảm.