Thăm viếng tại nhà

Mục đích chủ yếu của việc thăm viếng bệnh nhân tại nhà là để theo dõi bệnh trạng và can thiệp kịp thời trong trường hợp khẩn cấp, giúp giải quyết các vấn đề phúc lợi và nhà cửa hay các khó khăn liên quan đến luật pháp, hay hướng dẫn để gia tăng kiến thức về hệ thống Y-Tế Xã Hội hiện hành.

Outreach Services