Liên hệ

Hội làm việc Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ), từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhân viên Hội giữ đúng hẹn:

  • Yêu cầu bằng điện thoại sẽ được giải quyết trong vòng 2 ngày.
  • Trường hợp được giới thiệu đến : 5 ngày.
  • Các vụ khiếu nại: 10 ngày.
  • Ban Chấp Hành Hội lắng nghe và đáp ứng các đề nghị của những người sử dụng dịch vụ và Hội viên của Hội.

Chi tiết địa chỉ của chúng tôi:


Vietnamese Mental Health Services 
25 Fair Street, London
SE1 2XF

Tel: 020 7234 0601
Fax: 020 7407 7500
E-mail: info@vmhs.org.uk

Hiển thị Bản đồ của Google

Contact Request Form