Mục Đích Hội

Quá trình hoạt động

Kế Họach Tâm Thần Việt Nam được thành lập từ năm 1989, sau 2 năm nghiên cứu về bệnh tâm thần của người Việt tỵ nạn định cư tại Luân Ðôn. Từ đó hội đã phát triển đều đặn cho đến nay, với 10 nhân viên làm việc để phục vụ cho người Việt bị bệnh tâm thần và gia đình họ tại Vương Quốc Anh. Từ năm 1995, tên mới là Hội Tâm Thần Vietnam - Vietnamese Mental Health Services (gọi tắt là VMHS).

Mục đích

  • Giúp cho người Việt bị bệnh tâm thần và những người trông nom họ nhận được sự chăm sóc về Y Tế và xã Hội một cách đầy đủ và thích hợp
  • Cung cấp dịch vụ có phẩm chất và phù hợp với nền văn hóa Việt Nam

Tiêu chuẩn làm việc

Hội làm việc Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày lễ), từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhân viên Hội giữ đúng hẹn:

  • Yêu cầu bằng điện thoại sẽ được giải quyết trong vòng 2 ngày
  • Trường hợp được giới thiệu đến : 5 ngày
  • Các vụ khiếu nại: 10 ngày

Ban Chấp Hành Hội lắng nghe và đáp ứng các đề nghị của những người sử dụng dịch vụ và Hội viên của Hội.